X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

از ویندوز تا شبکه

ارسال ایمیل از طریق ASP.NET

برای ارسال ایمیل از طریق ASP.Net می تونید از فضا نام using System.Net.Mail استفاده کنید از این کد می تونید برای سرور اختصاصی خودتون استفاده کنید . 

  

Sender@domainname.com: ایمیل فرستنده

Receiver@domainname.com: گیرنده

info@yourdomain.com: ایمیلی که شما در دامنه خودتون ایجاد کردید و پسورد برای اینکه بتونه Credential صورت بگیره.

 MailMessage myMessage = new MailMessage();
            myMessage.From = new MailAddress("sender@domainname.com");
            myMessage.To.Add("receiver@domainname.com");
            myMessage.Subject = "Your Subject";
            myMessage.IsBodyHtml = true;
            myMessage.Body = "Your message";


            SmtpClient mySmtpClient = new SmtpClient();
            System.Net.NetworkCredential myCredential = new System.Net.NetworkCredential("info@yourdomain.com", "YourPassword");
            mySmtpClient.Host = "mail.YourDomain.com"; // Or IP Your smtp mail
            mySmtpClient.UseDefaultCredentials = false;
            mySmtpClient.Credentials = myCredential;
            mySmtpClient.ServicePoint.MaxIdleTime = 1;

            mySmtpClient.Send(myMessage);
            myMessage.Dispose();